اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با بدهی اشخاص

به پیوست تصویر نامه شماره 272242 مورخ 22 / 5 / 98 معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و
بودجه کشور در خصوص اجرای بند و تبصره ه ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور به منظور تسویه و
تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با بدهی اشخاص یاد شده به دولت یا بانک و
موسسات اعتباری غیر بانکی آمده است.

پیوست

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد