اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

جمعه ، 29 دي 1396

اخبار کمیسیون امور حقوقی و قضایی

اخبار کمیسیون امور حقوقی و قضایی

روابط عمومی

قانون جدید امور گمرکی به نقد و نظر بخش خصوصی گذاشته شد

در جلسه فوق العاده کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفت؛ قانون جدید امور گمرکی به نقد و نظر بخش خصوصی گذاشته شد اصلاحیه قانو

بیشتر

اخبار کمیسیون امور حقوقی و قضایی

در کمیسیون حقوقی قضایی اتاق مشهد عنوان شد:افزایش سنگینی بار رکود بر دوش بخش خصوصی

 رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت:به نظر نمی رسد بدنه دولت، تمایلی به پذیرش شرایط موجود اقتص

بیشتر

اخبار کمیسیون امور حقوقی و قضایی

کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد خواستار همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری شد

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با اتاق بازرگانی مشهد جهت رفع مشکلات حقوقی فعا

بیشتر

اخبار کمیسیون امور حقوقی و قضایی

تشکیل اتاق فکر در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از تشکیل اتاق فکر جهت سیاست‌گذاری برای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد خبر داد.به گزارش

بیشتر