اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

درخواست استفاده از لوگو اتاق

با عنایت به اینکه استفاده از لوگوی اتاق در برنامه­ های مختلفی که در خارج از اتاق برگزار می­شود تابع رعایت آئین نامه مصوب هیأت رئیسه محترم می­باشد؛ لذا شایسته است در صورت نیاز به استفاده از لوگوی اتاق، فرم پرسشنامه­ ای که به همین منظور طراحی شده را تکمیل و همراه با مهر و امضاء معتبر به دبیرخانه اتاق مشهد به شماره 32216040 - 051 نمابر فرمائید تا پس از رعایت ضوابط مربوطه نتیجه اعلام گردد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد