اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

آگهی  فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی

آگهی  فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی

در اجرای موافقت اصولی شماره 9832/43/ص مورخ 19/08/1398 هیات نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران  مبنی بر تاسیس و ثبت " انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی" در اتاق ایران و پیرو نامه شماره 2122/14/ص مورخ 11 خرداد 1400 درخصوص تمدید موافقت اصولی فوق الذکر، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ  26 خرداد  1400 در محل هتل سیمرغ با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در این حوزه دعوت می نماید از روز دوشنبه مورخ 17 خرداد 1400  الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  23 خرداد 1400 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  • تعیین ورودیه و حق عضویت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر موارد.

مدارک عضویت :

الف اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور   

ب دارا بودن پروانه بهره برداری تولید دارو و فرآورده های طبیعی از وزارت خانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، صمت یا جهاد کشاورزی

ج دارا بودن پروانه ساخت تولیدی معتبر از سازمان غذا و دارو

د اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء ( نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

ه-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع.

و- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت.(تغییرات هیات مدیره)

ز اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/20 میلیون ریال (معادل دو میلیون تومان) به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080174129  بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

معاونت استانها و تشکلهای اتاق ایران

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد