اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اطلاع رسانی با موضوع " احصای مواردی از قانون بودجه سال 1399 که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به وظایف و اهداف فعالین اتاق و فعالین اقتصادی اشاره دارد"

اطلاع رسانی با موضوع " احصای مواردی از قانون بودجه سال 1399 که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به وظایف و اهداف فعالین اتاق و فعالین اقتصادی اشاره دارد" در لینک زیر:

لینک

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد