اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

فهرست مشاغل خانگی دارای مجوز برای حمایت

یکی از بهترین بسترهاي کمک و همکاري تشکل ها و نهادهاي غیر دولتی در راستاي جهش تولید، همراهی و کمک در توسعه کمّی و کیفی مشاغل خانگی استان می باشد.
لذا به پیوست فهرست رشته هاي مشاغل خانگی که تا کنون در خراسان رضوي بیش از 20 مجوز در آنها صادر شده، از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام شد.  هریک از اعضا که می توانند پشتیبانی کامل از توسعه هریک رشته هاي مشاغل خانگی از تامین مواد اولیه، آموزش، تولید، و فروش محصولات و خدمات
خانگی داشته باشند، براي ورود به کار به عنوان پیشران رشته اعلام آمادگی نموده و همکاري با آن اداره کل براي توسعه اشتغال خانگی در این رشته ها را آغاز نمایند.

پیوست

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد