اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

پایان تیر 1399، آخرین فرصت ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398

پایان تیر 1399، آخرین فرصت ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 12 خرداد 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد