اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تعیین سمت های اعضاء هیئت مدیره منتخب اتاق مشترک ایران و سوریه


پیرو برگزاری مجمع عمومی موسس مورخ 98/12/04 اتاق مشترک ایران و سوریه، به اطلاع می رساند اولین جلسه هیئت مدیره این اتاق مشترک جهت تعیین سمت های اعضاء هیئت مدیره روز دوشنبه مورخ 98/02/15 در محل اتاق ایران برگزار شد و سمت های اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید؛ 
سمت     اعضاء هیئت مدیره 

آقای کیوان کاشفی                         رئیس
آقای علی اصغر زبردست                نائب رئیس
آقای محمدرضا مرتضوی                نائب رئیس
سرکار خانم شهلا عموری               خزانه دار
آقای مجید مهتدی                         عضو هیئت مدیره 
آقای هوشنگ پارسا                      عضو هیئت مدیره 
آقای اسماعیل ابراهیمی                  عضو هیئت مدیره 
آقای علی احتشامی                       عضو هیئت مدیره  
آقای رستم جنگاوران                    عضو هیئت مدیره 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد