اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

پیشنهادهای مالیاتی جدید برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 14 ارديبهشت 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد