اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

94/01/27

30

1. رضا احدیان (رئیس )

2. علی بمانی نائینی (نائب رئیس)

3. سید محسن شوشتری (خزانه دار)

4. علیرضا پور رضایی (عضو هیأت مدیره)

5. مهـــدی ساده (عضو هیأت مدیره)

محمدحسین حسین علیزاده تربتی

ناصر شیشه چی

38491447

-

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد