پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

جمعه ، 28 مهر 1396

آگهی دعوت به مجمع عمومی مؤسسین انجمن طلا، جواهــر، نقره و سنگهای قیمتی

دریافت اساسنامه انجمن طلا، جواهــر، نقره و سنگهای قیمتی