اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

82/12/18

226

1.   رضا حمیدی(رئیس )

2.   احمد اثنی عشری (نایب رئیس)

3.   علی شریعتی مقدم (عضو هیأت مدیره)

4.   جلیل افشارنژاد (عضو هیأت مدیره)

5.   عبدالله یزدانبخش (عضو هیأت مدیره)

6.  محمدعلی چمنیان (عضو هیأت مدیره)

 7. فرامرز مرادی (خزانه دار)

  

 

امیر مرادی نفتچالی

(15-)38444211

www.imakh.ir

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد