اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انجمن ارگانیک ایران- شعبه استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

91/04/26

50

1.   علی شریعتی مقدم (رئیس)

2.   غلامحسین هادیزاده (نائب رئیس)

3.   مهرداد میر حسینی (نائب رئیس)

4.   محمدعلی قندهاریون(خزانه دار)

5.   مریم رضازاده تهرانی (عضو)

سعید رضائیان

مریم رضازاده تهرانی

32220110

www.khorasanorganic.com

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد