اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انحمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

92/10/26

38

1.  علیرضا بوستانی (رئیس)

2.  رضا هاتفی اولائی (نائب رئیس)

3.  حسین اسلامی هاشمی (خزانه دار)

4.  سارا جعفریان (عضو هیأت مدیره)

5.  رضا بابایی ( منشی)

محمد مقدس 

محسن یوسف الهی

36059595

-

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد