اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

سندیکای صنعت برق ایران - شعبه خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

1389

29

1.   محسن شادمان (رئیس)

2.   محمدرضا معیین تقوی (نایب رئیس)

3.   عبدالقادر عنانی (خزانه دار)

4.   بیژن شکوهی مقدم (عضو هیات مدیره)

5.   سید مهدی مدنی  (عضو هیات مدیره)

سعید سالمی

رضا نمازی 

38836050

www.ieis.ir

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد