اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انجمن پسته ایران- شعبه استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

1391

40

1. محمد کسائی فر (رئیس)

2. عبدالکریم امین زاده (نائب رئیس)

3.  علیرضا پناهنده ( عضو هیات مدیره)

4. حسین حسین پور (عضو هیات مدیره)

5. علی اصغر نام آور (منشی)

-

-

32237197

32237198

-

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد