اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران- شعبه استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

87/2/17

120

1.  محمود خبیری  (رئیس)

2.  محسن میرزایی (نائب رئیس)

3.  محمود غفاریان چوبداری (خزانه دار)

4.  محمدرضا زیبایی (عضو هیأت مدیره)  

5.  آرش عطاران زاده (عضو هیأت مدیره)

موسی الرضا کاربر جعفر آبادی

-

36086955

36086965

www.lift-sandika.com

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد