اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان آرد استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

86/1/23

35

1.  حسن حسینی (رئیس)

2.  یاسر ظهوریان(نائب رئیس)

3.  حامد حاجی طاهری (خزانه دار)

4.  سید محمد حسن رییس السادات(منشی)

5.  هادی رفیع(عضو هیات مدیره)

محمد علی قناد

فرامرز فتحی

37629559

www.kfis.ir

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد