اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

86/2/16

26

1.  حمید بابازاده خراسانی (رئیس)

2.  حسن پورحسینی (نائب رئیس اول )

3.  احسان رضایی منش (نائب رئیس دوم)

4.  محمدرضا رحمانی (خزانه دار)

5. مهدی محمدی (منشی)

شهاب جاویدفر

محسن پورقاسمی

37654262

www.uetse-kh.ir

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی