اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه امور کارگزاران گمرکی استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

79/6/3

30

1.  محمود غفوری (رئیس)

2.  مرتضی سردارقندچی (نایب رییس)

3.  علیرضا اشرفی (خزانه دار)

4.  هادی سابقی  (منشی)

5.  محمدحسن مؤید(عضو هیات مدیره)

جمال الدین آقایی عطار

32253341

www.khcbu.ir

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد