اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کانون کارآفرینی استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

98/3/9

34

1.  محمدحسین روشنک (رئیس)

2.  مرضیه سنویی محصل (نائب رئیس)

3.   مرتضی کرباسی (نایب رئیس)

4.   جعفر معصومین (خزانه دار)

5.   علیرضا روشنک (عضو)

6.علی اصغر پور فتح الله (عضو)

7.فاطمه جمیلی (عضو)

الیاس محمدنژاد

05137662009

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد