اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرس

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

98/2/15

34

1.  سید مهدی مدنی بجستانی(رئیس)

2.  مرتضی تقوایی حسین زاده  (نائب رئیس اول)

3.   محسن روشنک  (خزانه دار)

4.  شهریار صابر  (منشی)

5.  محمدعلی چمنیان (عضو هیأت مدیره)

6. محمدرضا هاتف (عضو هیأت مدیره)

7.مهدی محمدیان(عضو هیات مدیره) 

میثم کرمانی

میثم روحبخش

35425520

www.akek.org

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد