اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرس

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

84/9/9

150

1.  کاظم شیردل (رئیس)

2.  جواد نیشابوری (نائب رئیس اول)

3. حسین محمدیان (نایب رئیس دوم)

4.  سید هادی نبی زاده (خزانه دار)

5.  سیدمحمد علاقه بند (منشی)

6.  ناصر شادکام (عضو هیأت مدیره)

7.  افشین راوریان (عضو هیأت مدیره)

محمد بانکی پور

-

36145451

36145452

تلفن همراه: 09019728052

www.kheu.ir

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی