اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

نتایج جلسه مجمع عمــومی عادی و تجدید انتخابات انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران استان

جلسه مجمع عمــومی عادی و تجدید انتخابات انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران استان خراسان رضوی در ساعت 7:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 با مشارکت اکثریت اعضاء معتبر در محل دفتر یکی از اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه از بین داوطلبان عضویت در هیأت مدیره آقایان :

سیدمحسن شوشتری

علی بمانی نائینی

علیرضا پورضایی

رضا احدیان

مهدی ساده حسین آبادی قاینی

به عنوان اعضــاء اصلی و آقایان مجید یعقوبی و یحیی خفاجه به سمت اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند. همچنین آقایان محمدحسین حسینعلی زاده تربتی و غلامرضا رجب نژاد به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البـــدل قبول سمت نمودند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد