اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ایجاد انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی

آگهی دعوت به مجمع عمـومی انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی

 

با عنایت به موافقت اصولی شماره 6908/43/ص مورخ 3/8/96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اطلاع می رساند، جلسۀ مجمع عمــومی "انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی" در ساعت 17 روز سه­شنبه مورخ 25/2/97 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی: خیابان امام خمینی (ره)، جنب باغ ملی با رعایت تشریفات قانونی برگزار می­گردد. از کلیه افراد دارای کارت بازرگانی یا عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی که دارای تمامی شروط مذکور در اساسنامۀ موجود در سایت اتاق به نشانی ذیل می­باشند، جهت شرکت در این مجمــع عمومی دعوت بعمل می­آید.

ضمناً افــراد واجد شــرایط متقاضی عضویت در هیأت مدیره می­بایست حــداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج­شنبه مورخ 20/2/97 درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نظر به دبیرخانه موقت انجمن مستقر در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارائه نمایند. ضمناً اساسنامه انجمن و شرایط عضــویت در هیأت مدیره در سایت اتاق به آدرس mccima.com بخش اطلاعیه­های تشکل­ها قابل دسترس می­باشد:

دستور جلسه:

  • بررسی و تصویب اساسنامه
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین حق عضویت سالانه
  • انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان

 

 

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد