اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کارت عضویت

کارت عضویت:

لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقوقی

 • اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره.
 • اصل و کپی پشت و روی کارت ملی مدیرعامل.
 • اصل و کپی تمام صفحات شاسنامه مدیرعامل.
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل.
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

     تبصره:  متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

 • دو قطعه عکس تمام رخ 4×6 زمینه پشت سفید جدید.
 • گواهی عدم سوءپیشینه.
 • اصل و کپی روزنامه رسمی در مورد تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ.
 • اصل و کپی مجوز تأسیس و بهره برداری  و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تأیید می نماید.       
 • تأیید صلاحیت اخلاقی، تجربی، مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با 3 سال سابقه یا تأیید 2 نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ذیربط.
 • یک برگ اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تأیید اداره ثبت شرکتها رسیده باشدبه همراه اصل نامه اداره ثبت شرکتها خطاب به اتاق و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها (برای دریافت مدرک فوق به ادارات پست مراجعه فرمائید) .
 • پرداخت حق عضویت.

 

*لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

 • اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط متقاضی.
 • اصل و کپی پشت و روی کارت ملی متقاضی.
 • اصل و کپی شاسنامه متقاضی.
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی متقاضی.
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

تبصره:  متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

 • دو قطعه عکس تمام رخ 4×6 زمینه پشت سفید جدید.
 • گواهی عدم سوءپیشینه.
 • یک برگ اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تأیید اداره ثبت شرکتها رسیده باشدبه همراه اصل نامه اداره ثبت شرکتها خطاب به اتاق و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها (برای دریافت مدرک فوق به ادارات پست مراجعه فرمائید) .
 • پرداخت حق عضویت.

 

 

لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت اشخاص حقوقی

 

 • اصل و کپی روزنامه رسمی در مورد تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ.
 • نامه تأییدیه مکان فعالیت از انجمن یا سندیکا
 • اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره.

درصورت تغییر مدیرعامل و یا گذشت دو سال از تاریخ انقضای کارت:

 • اصل و کپی پشت و روی کارت ملی مدیرعامل.
 • اصل و کپی تمام صفحات شاسنامه مدیرعامل.
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل.
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

     تبصره:  متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

 • دو قطعه عکس تمام رخ 4×6 زمینه پشت سفید جدید.
 • گواهی عدم سوءپیشینه.
 • پرداخت حق عضویت.
 • یک برگ اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تأیید اداره ثبت شرکتها رسیده باشدبه همراه اصل نامه اداره ثبت شرکتها خطاب به اتاق و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها (برای دریافت مدرک فوق به ادارات پست مراجعه فرمائید) .
 • تذکر: درصورتیکه بیش از دو سال از تاریخ انقضای مدت عضویت مندرج در کارت گذشته باشد کلیه مراحل صدور کارت مجدداً طی خواهد شد.

 

ابطال و تعلیق کارت عضویت:

 

 • ارائه درخواست کتبی به اتاق.
 • ابطال اظهارنامه دفاتر بازرگانی
 • ارائه اصل کارت به اتاق

المثتی

درصورت مقفقود شدن کارت:

 • اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار.
 • ارائه درخواست کتبی جهت دریافت کارت المثتی.

 

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی مبداء

 • تصویر پروانه گمرکی
 • تصویر بارنامه حمل
 • - تصویر کارت بازرگانی
 • - فرم گواهی مبداء تایپ شده به زبان انگلیسی بدون قلم خوردگی
 • فیش بانکی هزینه صدور گواهی مبداء

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد