اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

گمرگ

استان خراسان رضوی به دلیل همجواری با کشورهای آسیای میانه و نیز غنی بودن از نظر تولیدات کشاوری و صنعتی از جایگاه ویژه ای در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی و نیز ترانزیت کالا برخوردار است.

گمرکات استان خراسان قبل از فروپاشی شوروی سابق با وجود سابقه ای 50 ساله و به رغم داشتن مرزهای طولانی و برخوردار از تولیدات کشاورزی و صنعتی به دلیل واقع شدن پشت مرزهای آهنین شوروی سابق از داشتن سهمی عادلانه در تجارت خارجی کشور با توجه به استعدادها و پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه محروم بود که در حال حاضر با توجه به استقلال کشورهای مشترک المنافع ، به پل ارتباطی ایران با کشورهای آسیای میانه مبدل شده است.

*معرفی گمرکات

استان خراسان رضوی دارای 5 گمرک فعال و 2 دفتر گمرکی و  2 بازارچه مرزی فعال می باشد.

گمرک مشهد ، گمرک سرخس، گمرک دوغارون، گمرک لطف آباد، گمرک باجگیران

  • حوزه فعالیت گمرک مشهد شامل: گمرک مشهد، گمرک فرودگاه، گمرک راه آهن، گمرک پایانه بار، گمرک امانات پستی، دفتر صادراتی گمرک شهرک صنعتی توس، حوزه2 تجاری مستقر در فرودگاه وانبارهای اختصاصی و دفاتر گمرکی مستقر در سطح استان نیز دفتر گمرکی صادراتی نیشابور ، دفتر صادراتی گناباد می باشد.
  • گمرک سرخس در فاصله 15 کیلومتری منطقه ویژه اقتصادی سرخس قرار دارد و محدوده فعالیت آن راه آهن و منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد .
  • گمرک دوغارون در فاصله 18 کیلومتری شهر مرزی تایباد و در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و بازارچه بزرگ مرزی دوغارون قرار دارد.
  • گمرک لطف آباد در فاصله 25 کیلومتری شهرستان درگز و در مجاورت گمرک آرتیق کشور ترکمنستان به وسعت 18 هکتار قرار گرفته است.
  • گمرک باجگیران در فاصله 84 کیلومتری شهر قوچان و در نقطه صفر مرزی ایران با ترکمنستان قرار گرفته است و فاصله آن تا عشق آباد مرکز ترکمنستان 38 کیلومتر می باشد. وجود بازارچه مرزی باجگیران نیز از دیگر ویژگی های این گمرک است.

 

اطلاعات بیشتر در مورد ظرفیت های گمرکات استان را در اینجا مشاهده کنید:

خدمات گمرکی

عنوان خدمت : ورود و صدور کالا از بازارچه هاي مرزي

تعریف:

ماده 4 قانون ساماندهی مبادلات مرزي – بازارچه مرزي محوطهاي محصـور واقـع در نقـاط مرزي است که مطابق با استانداردهاي تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهمنامه منعقد شده بین جمهوري اسلامی ایران و کشورهاي همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده گمرك، تشریفات ترخیص کالاي مجاز براي مبـادلات مـرزي صـورت میگیرد. مرزنشینان میتوانند کالاها و محصـولات مجـاز را بـا رعایـت مـواد ایـن قـانون در بازارچههاي مشترك مرزي استان مبادله نمایند.

مدارك لازم براي انجام خدمت

کارت پیله وري یا مرزنشینی

اسناد خرید یا فاکتور

قبض انبار

گواهی سازمان حمایت در صورت نیاز

 

عنوان خدمت : عبور كالا (ترانزيت كالا )

تعريف :

ماده59 قانون امور گمركي ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشـده از يـك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تـا تشـريفات قطعـي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصـميم گمـرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود . ماده 53 قانون امور گمركي ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كـه براسـاس آن كـالايي بـه منظـور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

مدارك لازم براي انجام خدمت

در صورت حمل يكسره ارائه موافقت نامه اداره بندر و كشتيراني مبنـي بـر بلامـانع بـودن حمـل يكسره در غير اينصورت ارائه قبض انبار

برگ ترخيصيه از كشتيراني يا تعاوني لنج داران

مانيفست يا بارنامه كالا

فاكتور خريد كالا

سياهه عدل بندي ( حسب مورد)

معرفي نامه براي نمايندگان صاحب كالا از شركت هاي حقوقي

وكالت نامه

 تصوير كارت بازرگاني يا كارت حق العملكاري حسب مورد

مجوز عبور ( حسب مورد)

ضمانت نامه يا تعهد قانوني

 مجوز بانك ( حسب مورد)

راهنامه CHR جاده اي مراحل گردش كار

 

عنوان خدمت : ترخيص كالاهاي همراه مسافر

 تعريف : ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات – مسافري كـه وارد كشـور مـيشـود. عـلاوه بـر وسايل شخصي ميتواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقـوق گمركـي و سـود بازرگاني كالا وارد نمايد. ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيـر تجـاري بـودن آن بلامانع است.

 تبصره 1 - فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام ميگردد.

مدارك لازم براي انجام خدمت

پاسپورت

 قبض انبار

گواهي پايان تحصيل يا اشتغال بكار

ايرانيان يا خارجيان مقيم

 توجه : خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشـورهاي زيـارتي عـراق سـوريه و عربسـتان سعودي ممنوع است.

 

نام خدمت : واردات قطعي

تعريف : واردات قطعي رويهاي است كه به موجب آن اجازه داده مـيشـود تـا كـالاي وارده بـه قلمـرو گمركي كه براي مصرف در داخل كشور است و به طور دائم قرار اسـت در كشـور بمانـد، بـا پرداخت هرگونه حقوق ورودي و مالياتهاي متعلقه و انجام تشريفات گمركي قطعي، از گمرك ترخيص شود.

دارك لازم براي انجام خدمت

اسناد خريد

اسناد حمل

قبض انبار و برگه ترخيصيه

ثبت سفارش بازرگاني

 گشايش اعتبار از طيق سيستم بانكي كشور

مجوزهاي مقرراتي در صورت نياز

مجوزهاي قانوني در صورت نياز

 كارت بازرگان

گواهي مبداء

 گواهي بازرسي در صورت نياز

گواهي سازمان حمايت در صوت نياز

گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

عنوان خدمت : صدور موقت

 تعريف : مــاده71 قــانون امــور گمركــي ـ صــدور موقــت، رويــه گمركــي اســت كــه بــه موجــب آن كالاهــاي مجــاز بــراي اهــداف معينــي شــامل ســاخت، پــردازش، تعميــر، تكميــل، شــركت در نمايشــگاه يــا بــه عنــوان وســايل نقليــه بــراي اســتفاده شخصــي يــا تــردد بــين ايــران و كشــورهاي ديگــر يــا ماشــين آلات و تجهيــزات بــراي انـــجام خــدمات فنــي و مهندســي بــه طــور موقــت و ظــرف مهلــت معينــي كــه در آيــين نامــه اجرائـي ايـن قـانون مشـخص مـي شـود بـه خـارج از كشـور صـادر و سـپس بـه كشـور بازگردانده شود

مدارك لازم براي انجام خدمت

 نسخه اظهارنامه تايپ شده

قبض انبار يا موافقت نامه حمل يكسره

كارت بازرگاني و كد اقتصادي معتبر از نظر مدت اعتبار

وكالت نامه رسمي حق العملكار يا نماينده شركت

 معرفي نامه شركتها و كارمند حق العملكار

ارائه مجوزهاي لازم در خصوص برخي از كالاهاي خـاص كـه ورود آنهـا نيـاز بـه مجـوز مربوطه دارد

 سياهه عدل بندي

برگ باسكول

گواهي وزارت صنعت و معدن و تجارت مبني بر عدم امكان فرآيند تعمير يا تكميل در داخـل (جهت خروج موقت كالا بمنظور تعمير يا تكميل )

 

عنوان خدمت : ورود و صدور بسته هاي پستي( هديه و سوغات)

تعريف : ماده 39 آئيننامه اجرايـي قـانون مقـررات صـادرات و واردات – ورود كـالا از طريـق پسـت: ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مـيشـود باسـتثناي اقلامـي كـه ورود آنهـا از نظـر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تـا ارزش حـداكثر پنجـاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بـدون مطالبـه كـارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. ماده 37 آئيننامه اجرايي قانون مقررات صـادرات و واردات – صـدور كـالا از طريـق پسـت: ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري باسـتثناي كالاهـايي كـه شـرعاً يـا قانونـاً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجـوز صـدور بـه هـر ميـزان از لحـاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است.

دارك لازم براي انجام خدمت

 كارت شناسايي

قبض رسيد پستي

مدارك حمل و خريد كالا

عنوان خدمت : پيله وري

 تعريف :

ماده 3 قانون ساماندهي مبادلات مرزي – پيلهور عبارت است از شخص ساكن مناطق مـرزي با حداقل سـه سـال سـابقه سـكونت مسـتمر كـه داراي كـارت پيلـهوري صـادره از سـازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده (211 ) قانون مدني است. ماده 19 آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – افراد ساكن بخـشهـاي مـرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در مـاده (211 ( قانون مدني براي خريد و فروش كالا ميباشند ميتوانند بـا دريافـت كـارت پيلـهوري بـه نـام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (20 )اقدام نمايند.

مدارك لازم براي انجام خدمت

اسناد خريد

اسناد حمل

كارت پيله وري

ثبت سفارش بازرگاني

مجوزهاي قانوني

گواهي سازمان حمايت در صوت نياز

گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

نام خدمت : ورود موقت كالا

تعريف : ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات – واردات قبل از صادرات مـواد و كالاهـاي مـورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سـازي و بسـته بنـدي كالاهـاي صـادراتي بـه صـورت ورود موقــت بــا ارايــه تعهــد يــا ســفته معتبــر بــه گمــرك از پرداخــت كليــه وجــوه متعلقــه بــه واردات، جزء آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.

عنوان خدمت : مرز نشيني

تعريف : ماده1 قانون ساماندهي مبادلات مرزي – مبادله مرزي عبـارت اسـت از خريـد و فـروش كـالا توســط ســاكنان منــاطق مــرزي و تعــاونيهــاي مــرز نشــين داراي مجــوز، پيلــه وران، بازارچههاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حـداكثر 500 تـن ظرفيـت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني. ماده 1 آئيننامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي – كليه اهالي ساكن در مناطق مـرزي كشور به استثناي اهالي ساكن در شهرهاي مركـز شهرسـتانهـا بـا دريافـت كـارت مبـادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود. تبصره 1 - نقاط يا اعماق مرزي كشور كه به فاصله حداكثر سي كيلومتر از نقطه صفر مـرزي قراردارد توسط وزارتخانههاي كشور و بازرگاني تعيين ميگردد. تبصره 2 – مناطقي كه در نقطه مرزي كنار ساحل قراردارند تا عمق حداكثر سي كيلومتري از ساحل مشمول تسهيلات مبادلات مرزي ميباشند.

عنوان خدمت :استرداد حقوق ورودي

تعريف: ماده 66 قانون امور گمركي - حقوق ورودي اخذ شده ازعين كالاي وارداتي كه ازكشور صـادر ميگـردد و مواد،كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي بكاررفته يا مصرف شده در توليد،تكميل يـا بسـته بنـدي كالاي صادر شده با رعايت مقررات قانون امورگمركي و آئين نامه اجرائي آن با ماخذ زمان ورود كالا بايد به صادر كننده مسترد گردد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد