امور هماهنگی کمیسیون های تخصصی

 • نرجس خوش زبان

  سمت : مدیر هماهنگی امور کمیسیونها

  شماره تلفن : 32290823-051

  شماره داخلی : 230

  تلفن همراه : -

کارشناسان امور کمیسیون های تخصصی

 • امید خدادادی

  سمت : کارشناس

  شماره تلفن : 32216000-051

  شماره داخلی : 231

  تلفن همراه : 09151591392

 • سهیل پروازی

  سمت : کارشناس

  شماره تلفن : 32216000-051

  شماره داخلی : 232

  تلفن همراه : 09158007730

 • عماد رجحانی

  سمت : کارشناس

  شماره تلفن : 32216000-051

  شماره داخلی : 233

  تلفن همراه : 09364817861

 • شهریار زهدی

  سمت : کارشناس

  شماره تلفن : 32216000-051

  شماره داخلی : 234

  تلفن همراه : 09105147260

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی