اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

گزارشات مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

حسابرس: موسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابداران رسمی)

دریافت صورتهای مالی اساسی دریافت گزارش حسابرسی تاریخ تصویب هیات نمایندگان
تاریخ گزارش نوع اظهار نظر جمع تراز نامه (میلیون ریال) عملکرد سال
1394 1394 25 آذر 1395
1 آذر 1395 تعدیل شده 102195 1394
1395 1395 26 مهر 1396 15 مهرماه 1396 مقبول 124127 1395
1396 1396 21 شهریور 1397 28 مرداد 1397 مقبول 162783 1396
گزارش سال مذکور پس از ارایه صورت های مالی حسابرسی شده درج خواهد گردید
1397

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد