اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

وظایف هیات نمایندگان

- وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق بشرح ذیل می باشد:

الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت

ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان.

ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی.

د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد