اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

لیست پژوهشهای پیشنهادی از طرف شورای پژوهشی اتاق

عنوان پژوهش

ردیف

تبیین پیشران های توسعه

01

مسأله شناسی فرهنگ کار و کار گروهی

02

اقتصاد زیر زمینی، بررسی وضعیت اقتصاد زیرزمینی کشور و درآمدهای مالیاتی

03

نحوه ارتقا فرهنگ کار در جامعه با تاکید بر نقش نهادها و تشکلها

04

بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیت های صنعتی کشور

05

قالی و صنایع دستی، صنعتی جذاب برای سرمایه گذاران

06

گیاهان دارویی، فرصتی برای سرمایه گذاری یا تهدیدی برای محیط زیست

07

نگاهی گذرا به قابلیت های حوزه فنآوری اقتصاد سلامت در استان

08

الزامات و پیشنهادات کاربردی مستند بر توانمندی های بخش خصوصی و دولتی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

09

شناسایی و ارائه مدلهای نوین استفاده از انرژیهای تجدید ناپذیر

10

راهکارهای نوین بهینه سازی و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع کشور

11

نقش و کارکرد اتاق بازرگانی کشورها در توسعه بخش خصوصی

12

بررسی قوانین و مقررات مختلف (مالیات، بانکی،بیمه ،کار و ... )با هدف تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیتهای موجود

13

راهکارهای افزایش بهره وری عوامل تولید در بنگاههای صنعتی

14

برندسازی در حوزه گردشگری

15

مطالعه تطبیقی سیاستهای مدیریت بهینه منابع آب در سایر کشورها

16

زنجیره تولید ارزش اتاقهای بازرگانی سایر کشورها برای اعضاء

17

راهکارهای توسعه توانمندیها و اثربخشی تشکلها

18

ابعاد رقابت پذیری اقتصاد ایران

19

چگونگی شناسایی تنگاهای رشد اقتصادی (نقد روشهای موسوم و معرفی روش آسیب شناسی رشد)

20

عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران (وضعیت موجود و چشم انداز آتی)

21

از اقتصاد رانتی به اقتصاد رقابتی

22

اشتغال و اشتغالزایی در اقتصاد کلان ایران(مفاهیم ،دلالتها و سیاستهای مرتبط)

23

وضعیت توزیع درآمد در ایران

24

راهکارهای گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای دانشی در ایران

25

اندازه گیری و تحلیل بهره وری عوامل تولید در بخش صنعت

26

خصوصی سازی در بخش صنعت

27

آینده پژوهی :روندهای کلان فعالیتهای صنعتی در جهان

28

ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت ایران

29

رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

30

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، کدام بخش ها مهم هستند تولید یا خدمات

31

عوامل عقب ماندگی توسعه در ایران چیست ؟

32

آیا دوران برنامه ریزی توسعه در اقتصاد کشورها پایان یافته است ؟

33

شناسایی بخشهای تولیدی رقابت پذیری استان خراسان

34

بررسی اثرات آزاد سازی قیمت انرژی بر تولیدات صنعتی

35

بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق (نیروگاههای کوچک)

36

مشخص کردن بخشهای صنعتی که استان در این بخشها مزیت دارد

37

آسیب شناسی نقش تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب مورد نیاز شهرهای بزرگ به وسیله سد چند منظوره استان

38

بررسی نقش تشکلهای بخش خصوصی عضو اتاقها در فعالیتهای بلند مدت اتاق

39

بررسی جایگاه بخش خصوصی در مناسبات سیاسی و تصمیم گیری در کشورهای توسعه یافته و بررسی روند تحول آن

40

بررسی جایگاه بخش های مولد در مناسبات سیاسی و تصمیم گیری در کشورهای توسعه یافته و بررسی روند تحول آن

41

بررسی سیر روند تحول توسعه یافتگی در کشورهای توسعه یافته از نظر بررسی نقش حاکمان و رهبران در این کشورها

42

بررسی وضعیت روند فعالیت ساختمان سازی و بخش مستغلات ، مالیات ها و درآمد ها در این بخش در تئوریهای توسعه یافته

43

بررسی وضعیت تعرفه و گمرکات در طول حداقل 5 ده اخیر در کشورهای توسعه یافته

44

بررسی وضعیت بانکها و نگاه دولت به آنها و کنترل آنها از سوی دولتها در کشورهای توسعه یافته

45

بررسی وضعیت سود فعالیتهای مولد در کشورهای توسعه یافته در مقایسه سود فعالیتهای نامولد

46

بررسی وضعیت روند حاکمیت قانون در کشورهای توسعه یافته و نقش توسعه اقتصادی در آن

47

بررسی وضعیت آزادیهای سیاسی و مدنی در کشورهای توسعه یافته و نقش توسعه اقتصادی در آن

48

بررسی وضعیت آزادیهای سیاسی و مدنی در کشورهای توسعه یافته و نقش توسعه اقتصادی در آن

49

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد