اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تاریخچه اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

نگاهی به تاریخ تاسیس اتاقهای بازرگانی نشان می دهد که اتاق تجارت در شانزدهم مهر ماه 1305 شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تاسیس و قانون اتاق های تجارت در سال 1309 تصویب شد و این همه بیان فعالیت گسترده بازرگانان و تجار در این دوره بود .

همانگونه که ماده اول قانون تاسیس اتاقهای تجارت نشان می دهد تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت انجام می گرفته است ، اما با توجه به دخالت دولت در فعالیتهای بازرگانی و افزایش این دخالت در آن زمان با وضع قانون خاص و به انحصار در آمدن تجارت خارجی کشور در دست دولت ، اتاقهای تجارت به حالت تعلیق در می آید ، ولی در سال 1315 با اعمال فشار تجار و بازرگانان ، دولت اجازه فعالیت مجدد به اتاقهای تجارت را می دهد ، اما این فعالیت به 16 اتاق محدود می شود که یکی از آنها اتاق بازرگانی مشهد است .

پس از شهریور 1320 با کاهش قدرت حکومت مرکزی ، با احساس و ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی ، و تلاش جمعی از بازاریان ، قانون جدیدی بنام قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید و دو انجمن صنفی بنام اتحادیه اصناف به آن پیوستند، به دنبال تشکیل اتاق بازرگانی تهران ، اتاق بازرگانی در شهرهای بزرگ ایران از جمله مشهد مقدس در دهه 20 تاسیس گردید و لذا اتاق بازرگانی مشهد با توجه به قانون جدید در سال 1327 شروع به فعالیت کرد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد از ابتدای انقلاب تا کنون :

  1. جواد ضیائی

2. حسین ساختیان

3. محسن محسنیان

4. علی امیر پور

5. غلامحسین شافعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلاصه تاریخچه شکل گیری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد:

- 1308 تاسیس اتاق تجارت مشهد

- 1310 الی 1315 فعالیت اتاق تجارت مشهد بدستور دولت به حالت تعلیق درآمد .

- 1315 اتاق تجارت مشهد تحت نظارت بیشتر دولت قرار گرفت و جزو 16 اتاق تجارت بود که فعالیت خود را تحت نظارت شدید دولت دراین سال مجدداً آغازنمود .

- 1327 اتاق بازرگانی مشهد ، جانشین اتاق تجارت مشهد گردید .

- 1348 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد از ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن مشهد تشکیل گردید .

- 1358 پس از فرمان امام خمینی ( ره ) در رابطه با تعیین هیات رئیسه موقت اتاق ایران ، هیئت رئیسه موقت اتاق مشهد از طرف استاندار بشرح زیر

آقایان :

1. علی امیر پور

2. علی باقرزاده

3. جواد وجدانی

به صورت انتصابی مسئول اداره اتاق مشهد گردیدند ، سپس بصورت انتخابی از طرف صاحبان کارت هیات رئیسه انتخاب و آقای جواد ضیائی به سمت رئیس اتاق تعیین گردیدند ، پس از چهار ماه در همین سال آقای حسین ساختیان چی بعد از استعفای آقای ضیائی به سمت رئیس اتاق انتخاب گردیدند ، سه ماه پس از انتخاب ایشان ، با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب که هیات نمایندگی اتاقها ترکیبی از انتصابی و انتخابی بود ( 7نفر انتصابی و 8 نفر انتخابی از طرف اعضا اتاق ) آقای محسن محسنیان به سمت رئیس اتاق انتخاب گردیدند و مدت ریاست نامبرده تا اوایل 1363 ادامه یافت .

- از 1363 تا به امروز هر چهار سال یکبار انتخاب هیات نمایندگان انجام می شود که در سال 1363 شادروان علی امیر پور به سمت ریاست اتاق برگزیده شدند که تا پانزدهم آذر 83 ، ریاست اتاق را عهده داربودند و از دیماه همانسال جناب آقای غلامحسین شافعی ( نائب رئیس اتاق) به سمت ریاست اتاق منصوب شدند.

در دو دور بعدی انتخابات هیات نمایندگان جناب آقای شافعی به سمت ریاست اتاق انتخاب گردیدند و در حال حاضر علاوه بر ریاست اتاق بازرگانی مشهد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر عهده دارند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد