اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه نشست مورخ 25 اردیبهشت 1398 (جلسه دوم)

 

اهم مطالب دومین جلسه هیأت نمایندگان دوره نهم

جلسه دوم

1398/2/25

 

  • در این جلسه به نامه شش ماده ای اتاق ایران خطاب به بانک مرکزی در ارتباط با مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره شد و مقرر شد که اعضاء محترم نظرات خود را اعلام دارند و پیشنهاداتی اگر وجود دارد طی هفته آینده به صورت مکتوب ارسال نمایند. در همین ارتباط هیأت نمایندگان نظراتی را اعلام داشتند که تصمیم بر این شد جلسه ای در هفته آتی برگزار شده و نظرات جمع بندی شود.
  • تقویم جلسات هیأت نمایندگان برای سال 1398 مصوب شد .
  • مقرر شد که تمامی فرآیندهای استخراج و شیوه نامه و آئین نامه های مربوطه تهیه و مصوب شود.
  • مزیت کمیسیون ها و کمیته های تخصصی پیشنهادی ارائه شده و مقرر شد که اعضاء هیأت نمایندگان نظرات خود را اعلام نمایند .
  • فهرست مجامع و شوراهایی که اتاق در آن عضویت دارد ارائه شد و مقرر شد که اعضاء هیأت نمایندگان نظرات خود را اعلام نمایند .

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد