اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه نشست مورخ 29 فروردین 1398 (جلسه اول)

 

اهم مطالب اولین جلسه هیأت نمایندگان دوره نهم

جلسه اول

1398/1/29

 

  • در این جلسه رئیس و هیأت رئیسه اتاق مشهد انتخاب شدند .
  • توصیه شد که اعضاء هیأت نمایندگان بالاخص هیأت نمایندگانی که برای اولین بار برگزیده شده اند آشنایی کامل به قوانین و آئین نامه های اتاق پیدا نمایند.

 

به شرح وظایف و مسئولیت های هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه واقف شوند .

  • انتظار بر این است که از تمامی ظرفیت های هیأت نمایندگان در اتاق به نفع اقتصاد استان و کشور بهره برداری شود.
  • برنامه های دوره نهم اتاق در دست تهیه می باشد که در جلسه هیأت نمایندگان مطرح و به تصویب خواهد رسید.

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد