اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1397/03/30 (جلسه پنجاه و پنج)

مصوبات جلسه 55 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 97/03/30

پنجــاه و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق به ریاست آقای مهندس شافعی و با حضور اعضاء تشکیل و در ارتباط با مذاکرات و ملاقات با بخش خصوصی کشورهای مختلف، جلسه با رئیس محترم جمهوری پیرامون مسائل بازار و سفرهای خارجی و توسعه تجاری، تشکیل نهاد فراقـوه ای، تصمیمات اقتصادی نادرست و ضرورت احترام تمامی آحاد جامعه به قانون، مذاکره شد. در ادامه آقای قانعی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیسیون از نظر تعداد جلسات و مصوبات و اقدامات انجام شده، به تبیین جایگاه گردشگری در اقتصاد جهانی و هدف گذاری سال 2020 ، اهمیت گردشگری در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ضرورت بهره گیری از ظرفیت توریست های خارجی، لزوم پیگیری برای تدوین و اجرای طرح جامع گردشگری پرداختند که  مقرر شد کمیسیون یک گزارش کتبی در ارتباط با وضعیت گردشگری استان ارائه نماید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد