اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/11/11 (جلسه پنجاهم)

مصوبات جلسه 50  هیأت نمایندگان اتاق مورخ 11/11/96

پنجاهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 11/11/96 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

مصــوبات :

  • مقرر شد که جلسه آتی با حضور آقای رمضانی و یعقوب نژاد پیرامون مباحث مالیـات استان تشکیل شود.  

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد