اعضای کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی

 آقای احمد اثنی عشری: رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی
آقای هاشمیان: نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی
آقای حمید فخر موحدی: دبیر کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی
آقای عبد الرحیم کابلی: مشاور حوزه بیمه
آقای مهدی شهرستانکی: نماینده شرکت قهوه مولتی
آقای علی افشاری: کارشناس
آقای عبدالحمید ایزانلو: کارشناس
آقای امیر حسن صالح: نماینده شرکت فرش مشهد
آقای محمد قبول: نماینده موسسه حسابرسی بخرد یار
آقای حسن آدینه نیا: مشاور مالیاتی
آقای مهران مرشد: مشاور مالیاتی
آقای مصطفی شامل: مشاور مالیاتی
آقای محمدرضا حسینی: نماینده شرکت نوین زعفران
آقای جلیل پاکدل: نماینده کیان شرق
آقای نقی پاکدل: مشاور بیمه و مدیر سابق موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
خانم سمیه پرهیزگار: نماینده شرکت نیان الکترونیک
آقای محسنی: نماینده شرکت پارت لاستیک
آقای سابقی: نماینده اتحادیه حق العملکاران گمرکی خراسان رضوی
آقای کریمخان: کارشناس
آقای عبد الحمید صادقی: نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور
آقای سیدی: مشاور بیمه
آقای اشرفی: کارشناس
آقای مرتضی عسگری: مدیر ارشد حسابرسی
آقای سعید شامل: کارشناس اداری
آقای محمد اثنی عشری: نماینده شرکت بهسو صنعت
آقای دبیری: کارشناس
آقای رحیم زاده: کارشناس
آقای قربانی: کارشناس

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی