اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

روزنامه نگاری اقتصادی مسأله محور

روزنامه نگاری اقتصادی مسأله محور

مدرس:

دکتر هادی خانیکی
مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

معرفی دوره:

مؤلفه های جدید اجتماعی ارتباطی و الزامات روزنامه نگاری مسأله محور موضوع اصلی این کارگاه تخصصی با مدیرگروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و استاد تمام حوزه روزنامه نگاری است.

اهداف آموزشی:
هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی و دغدغه مندی خبرنگاران اجتماعی و اقتصادی با شیوه های نوین انتخاب و پرداختن به مسائل در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است.

سرفصل ها:
الف- ضرورت فهم تغییرات اجتماعی به عنوان زمینه درک پیام های ارتباطی و کار روزنامه نگارانه:
- وضعیت همبستگی اجتماعی در دو سطح فردی و نهادی
- رشد فردگرایی و ترجیح ارزش های مادی در فرآیند تغییرات اجتماعی
- تضعیف نقش «هنجارهای اخلاقی» و «هنجارهای قانونی» در تنظیم مناسبات اجتماعی
- شکل گیری ذهنیت جدید جمعی با مؤلفه های: هراس از آینده، تنزل سرمایه اجتماعی و تضعیف مکانزیم های انسجام بخش

ب- ضرورت توجه به تحولات فناورانه: پیدایش و رشد جامعه شبکه ای:
- پیشی گرفتن ارتباطات افقی بر ارتباطات عمودی
- چالش ارتباطات جمعی بر روزنامه نگاری کلاسیک در برابر ارتباطات خودگزین در روزنامه نگاری شهروندی

ج- الزامات روزنامه نگاری نوین در برابر مخاطبان ناهمگن:
-تغییر مصرف و تحول ذائقه مخاطبان
- تغییر مصرف رسانه ای و تعدد منابع دریافت اطلاعات و چندپارگی نظام مشروعیت خبری
- پیدایش و رشد «اخبار جعلی»
- ضرورت شناخت مسأله از حوزه مخاطبان و...

مخاطبان: خبرنگاران اجتماعی و اقتصادی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد