شورای ملی زعفران ایران

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

1388

9 تشکل

1.  محسن احتشام (رئیس)

2.  غلامرضا میری (نائب رئیس اول)

3.  علی اصغر ایزدی (نائب رئیس دوم)

4.  علی سالاری (خزانه دار)

5.  امیر مسعود پژمان پور (منشی)

محمود پشمچی 

فرشید منوچهری

32216000

-

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی