شورای ملی زعفران ایران

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

1388

9 تشکل

1.  محسن احتشام (رئیس)

2.  غلامرضا میری (نائب رئیس اول)

3.  منوچهر مالکی (نائب رئیس دوم)

4.  احمد بدیعی(خزانه دار)

5. احسان بلوچی (منشی)

6.سیدعلی گازار(عضو هیات مدیره)

7.علی محمد شریعتی مقدم (عضو هیات مدیره)

8.محمدعلی رضایی کمال آباد(عضو هیات مدیره)

محمود پشمچی 

فرشید منوچهری

32216000

-

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی