اعضای کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

محسن شرکا : رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی 

*مهران دانشور : نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

*ناصر صادقی :دبیر کمیسیون مسئولیت های اجتماعی
*امید احمدیان
*وحید اردکانیان
*شیرین اصولی
*عبدالله بهرامی
*زهرا حجت
*احمد دستجردی
*فرهاد سحرخیز
*جواد سخدری
*محمدحسین طیرانی
*بهزاد علیزاده
*کریم فارسی
*سلیمان فرامرزی
*حسین متین راد
*مجید محمدزاده
*عباس مستشاری
*حسن هادیان
*سیدحسن هاشمی
*عباس یوسفی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی