اعضای کمیسیون کشاورزی و آب

*آقای علی شریعتی مقدم - رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد

آقای فرشید صراف  - نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد

*آقای شهرام عیدی زاده: دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد 

*رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

*آقای میرحسینی:نایب رییس انجمن ارگانیک ایران - شعبه خراسان رضوی
*آقای مهدوی:دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
*خانم بنایی:عضو هیات مدیره جمعیت ناجیان آب
*آقای رضوی خبیر:مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی، کشاورزان مشهد
*آقای صراف مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی
*آقای سلیمی: مدیر عامل اتحادیه گاوداران خراسان رضوی
*آقای موسوی نژاد: رئیس اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار خراسان رضوی
*آقای کاشکی: مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی
*آقای کافی:دبیر انجمن کارفرمایی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی
*آقای میری: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی
*آقای هدایت نیا: مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات لبنی خراسان
*آقای شریفیان: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه، مسئول گلخانه خراسان رضوی
*آقای فارسی: دبیر اجرایی خانه کشاورز استان خراسان رضوی
*آقای اقنوم : ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
*آقای محمدی: مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
*آقای کرباسی: عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
*آقای داوری:عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
*آقای قزل سوفلو: رئیس پژوهشکده محیط های خشک
*آقای صادقیان: مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
*آقای لالوی: رئیس کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی شهر
*آقای اشرفی: معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی
*آقای صالحان: گروه شرکت های تولیدی و بازرگانی گهردانه شرق
*آقای اردکانیان: مدیرعامل محترم تعاونی کشاورزی و تولید بذر زردانه جام
*خانم سراج احمدی: مدیر عامل شرکت لبنی آفرین جام
*خانم سنوئی: مدیرعامل اکسیر گل سرخ
*آقای مروارید: مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی
*آقای اورعی زارع : مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی