اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

سیمای کشاورزی خراسان رضوی

سیمای کشاورزی خراسان رضوی

مقدمه

 بخش كشاورزي استان خراسان رضوي در سال زراعي 92-93 به عنوان يكـي از بزرگتـرين ومهمترين توليد كنندگان محصولات كشاورزي كشور با برخورداري از ظرفيت ها وتوانمندي هاي وسيع با بيش از955 هزار هكتار سطح زيركشت انواع محصولات زراعي وبـا غ و ي بـيش از /14 4 ميليون واحد دامي ، درمجموع با توليد بيش از 5 536/ ميليون تن توليدانواع محصـولات زراعـي ، باغي و دامي به ارزش ناخالص اقتصادي بيش از106517.0913ميليارد ريال جايگاه تعيـين كننـده اي دراقتصاد ملي واستان داشته و نقش مهمي درتامين نيازهاي حيـاتي جا معـه ، امنيـت غـذايي ، تامين مواد اوليه موردنياز صنايع و ايجاد اشتغال ايفا نموده است . بخش كشاورزي استان در مجموع سطح زير كشت (زراعي وباغي)با سهمي معادل 61/6 درصداز كشور بعد از فارس وخوزستان در رتبه سوم قرار داردودر توليد باسهمي معـادل 6 14/ درصـد در رتبه سوم كشور مي باشد. در سطح زير كشت محصولات باغي با دارا بودن سهم /10 84درصـدي از كل سطح محصولات باغي پس از استان هاي فارس وكرمان در رتبه سوم قرار دارد ودر توليـد با سهم 71/5 درصدي در رتبه چهارم كشور قرارگرفته است.همچنين درسطح زيركشت محصولات زراعي باسهمي معادل د 68/5 رصدازكشوربعد از خوزستان ،كرمانشاه،فارس،كردستان وآذربايجـان شرقي دررتبه ششم قراردارد.ودرتوليد باسهمي معادل 14/6 درصد پس ازخوزستان وفارس دررتبه سوم كشور قرار گرفته است . زير بخش دام استان نيز بعنوان بزرگترين بخش دامـداري كشـور از لحاظ تعداد واحد دامي و تعداد دام سبك محسوب مي گردد. بخش كشـاورزي اسـتان دراغلـب محصولات مهم رتبه هاي اول تا سوم كشور را دارا مي باشد و سهم ارزش افزوده بخش از توليـد 1 ناخالص داخلي استان /14 3 درصد مي باشد /21 . 8 درصد اشتغال استان درايـن بخـش قـرارداد . بخش كشاورزي باتوجه به ظرفيت وتوانمنديهاي قابل توجه وبازده سرمايه گذاري بيشتر ، اشـتغال زايي بالاتر به ازاء هر واحد سرمايه گذاري وپايين بودن هزينه توليد درمقايسه با ساير بخشها نقش مهمي درتوسعه اقتصادي استان دارد

 

وضعيت منابع خاك و اراضي استان

 مساحت استان خراسان رضوي 116485.34 هكتار مي باشد كـه ازايـن وسـعت 3741000 هكتار مطالعات ارزيابي منابع اراضي آن انجام شده است از. كـل مسـاحت اراضـي اسـتان حدود /31 5 درصد اراضي مناسب كشـاورزي مـي باشـد كـه بـيش از سـه برابرمسـاحت زيركشت فعلي مي با . شد سطوحي كه تاكنون تحت مطالعـات خاكشناسـي اجمـالي ونيمـه تفضيلي قرارگرفته حدود 1352882 هكتار مي باشد كه حدود /11 4 درصد مساحت استان و /36 2 درصد اراضي قابل كشت مي باشد

وضعيت بهره برداران بخش كشاورزي استان

حدود 47 درصد بهره برداران سنی بالاتر از پنجاه سال دارند

حدود 86.2 درصد اراضي كشاورزي استان در محدوده بـيش از 5 هكتـار 13.8درصـد اراضـي در محدوده كمتر از 5 هكتار قراردارد

حدود 65.3 درصد بهره برداران كمتر از 5 هكتارزمين /34 2درصد بهر ه برداران بيش از 5هكتار زمـين دارند

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد