اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

مسئولین اجرایی

      آقای مهندس علی کبیر: دبیر اتاق 


      خانم حسین نیا: مدیر دفتر حوزه ریاست اتاق


       آقای مهندس ناصر صادقی: سرپرست امور اداری و منابع انسانی


      آقای مهندس لبافی: رییس دبیرخانه شورای گفت گوی دولت بخش خصوصی


      آقای مهندس علیرضا عزیزی: سرپرست خدمات بازرگانی و سرپرست دفتر اعضا و فعالان اقتصادی 


      آقای مهدی مومنی: مسئول امور تشکل های اتاق مشهد


      آقای صفازاده: سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات


      آقای رضا عطایی: سرپرست روابط عمومی و انتشارات 


      آقای دکتر پیام رشیدی: سرپرست مرکز آموزش


      آقای بنی هاشم: سرپرست اتاق داوری


     آقای التفاتی: سرپرست امور مالی


      آقای اکبر آبادی: نماینده اتاق در نیشابور


      آقای دکتر عیدی زاده: سرپرست دفتر کشاورزی


  

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد