پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

جمعه ، 28 مهر 1396

برگزار دوره حمل و نقل جاده ای بین المللی ـ ایرو