اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

نامه ای در ارتباط با بند 5 تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه مورخ 16مرداد97 هیات وزیران

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد