اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

پیشنهاداتی برای بهبود کارایی پیش نویس اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد