اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

نامه ای در رابطه با در ارتباط با ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد