اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تقاضای فرصتی برای روسای اتاق های مذکور برای استفاده از رهنمودهای رئیس جمهور بمنظور یافتن راهکارهای مناسب

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد