اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1397/06/21 (جلسه پنجاه و هشت)

پنجــاه و هشتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق به ریاست آقای مهندس شافعی تشکیل گردید و در ارتباط با مکاتبه اتاق ایران با معاون اول رئیس جمهور در موضوع ضرورت حمایت از صنایع پایین دستی و کوچک و متوسط پتروشیمی و مخالفت اتاق ایران با پیمان سپاری ارزی به دلیل تالی فاسد بالای آن و ضرورت اتخاذ تدابیـرلازم برای برگشت ارز ناشی از صادرات ،کاهش ارزش کالای صــادراتی ایران با توجه به افــزایش نرخ ارزو لزوم اخذ نظرات بخش خصوصی و اتاق در کلیه تصمیمات اقتصادی مطالبی مطرح گردید.

درج کامل مطالب در سایت اتاق ، آثار زیان بار کارت های اجاره ای به اقتصاد ، عدم اجرای بخش نامه ها و ضوابط دولتی توسط شرکتهای دولتی و شبه دولتی ، تشکیل ستاد بودجه اتاق ایران برای بودجه 1398 کشور ، فعال بودن بخش هایی از اتاق در شیفت عصر ، ضرورت تحلیل سناریو های پیش رو توسط اتاق ایران و اعلام نظرات شفاف اقتصادی ، بررسی نحوه پایش و چگونگی مقابله با کارت فروشی و کارت اجاره ای ، بررسی اجمالی وضعیت صنایع استان ، درج تمامی دیدگاههای کارشناسی در پایگاه اطلاع رسانی و نشریات اتاق  از مطالب دیگری بود که به بحث گذاشته شد.

در ادامه حسابرس مستقل گزارش حسابرسی و بازرسی مربوط به صورت های مالی سال 1396 را ارائه نمــود که در این ارتباط حسابرس اعلام نمود ، جریان عملکرد مالی و نقدی اتاق را مطابق استانداردهای حسابداری و مطلوب نشان می دهد .

در ادامه مقرر شد:

- گزارش حسابرس و بازرس مستقل برای صورت های مالی 1396 ارائه و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت برای سال مالی 1397 نیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی تعیین گردید .

مقرر شد بند 6 گزارش حسابرس در ارتباط با پوشش بیمه ای اتاق ، بررسی انجام شود و در صورت لزوم به روزرسانی شود .

- مقرر شد پروانه ساختمان اتاق مربوط به زمین جانباز به روزرسانی شود .

- مقرر شد موضوع اخذ پروانه موقت آموزشی برای ساختمان شماره 2 از شهــرداری پیگیری شود .

- مقرر شد که کمیته متشکل از تعدادی از تعدادی ازهیأت نمایندگان و سازمانهای مرتبط تشکیل و موضوع کارت فروشی و کارت اجاره ای را بررسی و پیشنهاد لازم داده شود .

- مقرر شد که در ارتباط با وضعیت صنایع استان بررسی اجمالی صورت پذیرفته و گزارش آن ارائه شود .

- مقرر شد که در پایگاه اطلاع رسانی اتاق تمامی دیدگاههای اقتصادی درج شود .

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد