اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت

* جناب آقای احمد زمانیان یزدی: رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت

*ابراهیم عطائی: نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت

*علی خیاط: دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت

*حمید دشتی: عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

*قاسم حسینی: عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

*محمد ابوبکری: مدیریت شرکت آباتمیم گیتی

*سیدمحمد دانش علاقه بند: مدیریت شرکت آسابرودت طوس

*شهریار شیخ: مدیریت شرکت آساترابر شرق

*مهدی هژبرالساداتی: مدیریت شرکت بهارران

*حسن آریافر: مدیریت شرکت پارت ترابر خراسان

*غلام نبی نگهبان: مدیریت شرکت پارس پردیس ترابر

*سعید افشاران: مدیریت شرکت پیشتاز ترابر عصر خاوران

*داود سپهرفر: مدیریت شرکت توسعه ترابری تات

*احمد فرخی: مدیریت شرکت جهانگردان خراسان

*شهرام کاظمی: مدیریت شرکت دروازه سبز آسیا

*مجید خواجوی: مدیریت شرکت دور آسیا یگانه دی

*جلال شفیعیان: مدیریت شرکت راه ترابران نگین آسیا

*دین محمد فیض محمدی: مدیریت شرکت ستاره یاران زمین

*فرهاد صانعی: مدیریت شرکت سرآهنگ توانا

*محمدرضا قربانی: مدیریت شرکت سورنا ترابر شرق

*کمال نوری: مدیریت شرکت فلات ناوگان نورآسیا

*احد خزاعی: مدیریت شرکت مدیران حمل پارس

*کاظم شیردل: عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان

*مرتضی سرادار قندچی: دبیر اتحادیه حق العمل کاران گمرکی

*خانم جمال شهری: مدیریت شرکت کارکیا ستاره امید

*خانم میرزایی: مدیریت شرکت آل تین ترابر خورشید

*خانم دهستانی: رئیس هیات مدیره شرکت مایان شتاب ریل آسیا

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی